ข่าวเด่น

รางวัลนำแสดงผลงาน ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน

ในงานประชุม PERCH-CIC congress VIII ระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2556

ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

 

สาขาที่นำเสนอ Analytical Technology

 

การนำเสนอแบบปากเปล่า ระดับปริญญาเอก

1.MrAmin Fatoni     รศ.ดร.ปณต  ถาวรังกูร    อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
  รศ.ดร.เพริศพิชญ์   คณาธารณา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
  ดร.อาภรณ์  นุ่มน่วม          อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

 

- การนำเสนอแบบปากเปล่า ระดับปริญญาโท

 

1.น.ส.ฝนทิพย์  มากเกลี้ยง    ดร.จงดี   ธรรมเขต    อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
  รศ.ดร.เพริศพิชญ์   คณาธารณา  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

 

- การนำเสนอแบบโปรเตอร์ ระดับปริญญาโท

1.น.ส.ฐิติพรรณ  ชัยเพชร รศ.ดร.เพริศพิชญ์   คณาธารณา  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
  ดร.จงดี   ธรรมเขต   อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
     
2.น.ส.กนกรัตน์  เจริญพรภักดี รศ.ดร.ปณต  ถาวรังกูร     อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
  รศ.ดร.เพริศพิชญ์   คณาธารณา  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม